Kategorier
OVK

Hur gör man en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning innebär regelbundna obligatoriska kontroller av en fastighets ventilationssystem för att förbättra inomhusmiljön för dem som vistas där.

Kravet på regelbundna OVK-besiktningar infördes 1991 efter att man under 1970- och 1980-talet upptäckt att luften i många fastigheter med ventilationssystem var dålig. Dålig inomhusluft är skadlig för dem som vistas i byggnaden. Den kan också ge upphov till mögel- och svampangrepp som skadar byggnaden. Byggnadens ägare är ansvarig för att kontrollerna utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig, certifierad funktionskontrollant. Certifieringen ska göras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Protokollen från besiktningen skickas till kommunens byggnadsnämnd.

Ett väl fungerande ventilationssystem är förutsättningen för en god inomhusmiljö. Moderna, välisolerade fastigheter kräver ett fläktsystem som ser till att till- och frånluft flödar på rätt sätt för att upprätthålla en god luftkvalitet.Vid första besiktningen ska det kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid varje OVK ska dessutom följande punkter kontrolleras:

  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga
  • att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att OVK-besiktning utförs

Protokoll från OVK skickas till kommunens byggnadsnämnd när den utförts. Om det konstaterats brister i ventilationssystemet är det fastighetens ägare som är skyldig att åtgärda dessa. Kommunen har också rätt att vidta åtgärder och förelägga ägaren att utföra kontroller och åtgärda eventuella brister i ventilationssystemet. Kraven på ventilationssystemets funktion finns i bygglagstiftningen.

Vid en återkommande OVK-besiktning ska funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras så att de överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Man ska också undersöka och komma med förslag om vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet. Åtgärderna ska inte medföra ett försämrat inomhusklimat. Det är sedan upp till byggnadens ägare att avgöra om förslag till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.